3 de setembre de 2018

Serveis d'Acollides 2018-19

Els serveis d’acollides estan gestionats per Descobrir Món, S.L. i es realitzen al menjador de l’escola, sent aquest el lloc on s'hauran de deixar i recollir els nens/nenes, excepte l'acollida 14:30 que s'accedeix des de la porta del pati secundari d'infantil. Els serveis poden ser cancel·lats si no s'assoleix un mínim d'alumnes. El preu està determinat per l’ús del servei, en funció de si s’utilitza de manera fixa o esporàdica i de si la família es sòcia o no de l’AMPA. Al setembre els preus es cobraran a tothom com a Soci AMPA i a partir de l’octubre el preu Soci AMPA només s’aplicarà als que hagin abonat la quota de soci.


Servei d'Acollida Matinal
Clica la imatge per ampliar-laServei d'Acollida Tarda (habitualment deixen de funcionar amb l'inici d'extraescolars)

Clica la imatge per ampliar-laAquests preus són fixos per a tots els mesos amb independència dels dies lectius de cadascun d'ells.

La forma de pagament dels usuaris fixos és per domiciliació bancària. Cal emplenar l’imprès de domiciliació que facilita el personal que atén el servei o que podeu descarregar clicant aquí.

Per als usuaris esporàdics el pagament es farà directament amb la persona que atén el servei.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu qualsevol informació addicional podeu adreçar-vos a la coordinadora del servei (Susana) que atén a les famílies tots els dies de 9 a 9:30 a la Sala AMPA o bé trucar al telèfon 669 766 181 de l’empresa Descobrir Món (prestadora del servei).

Política de rebuts bancaris

Entre l’1 i el 5 de cada mes pels usuaris fixes es girarà el rebut corresponent al mes iniciat. Excepcionalment, el rebut corresponent al mes de setembre es girarà entre el 15 i 20 d’aquest mes.

En el cas de devolucions de rebuts, s’haurà de solucionar aquest problema en un termini de 5 dies des de la notificació de la nostra empresa. Si el problema no es soluciona, es procedirà a la baixa de l’alumne del servei. Els costos associats a les devolucions dels rebuts, es tindran en compte per girar el nou rebut.

Informació addicional

Qualsevol alumne que es vulgui donar de baixa d’un dels serveis fixes que estigui utilitzant, ha de comunicar-ho per escrit, abans del dia 20 del mes anterior a causar baixa, a la coordinadora de menjador. Fins que no es faci aquesta notificació, l’alumne no serà donat de baixa i s’haurà de fer efectiu, conseqüentment, el pagament de la quota del mes corresponent.

Per acord de l’assemblea de l’AMPA i del Consell Escolar, no es podrà fer ús dels serveis si no s’està al corrent de pagament o si es tenen quotes pendents de qualsevol activitat organitzada per l’AMPA.

Tots els serveis poden ser anul·lats si no es compleixen els mínims d ‘alumnes per poder-ho cobrir.

Prestació del serveiFormulari d'inscripció al Servei d'Acollides (word)